РУС БЕЛ ENG

Асноўныя накірункі дзейнасці музея

Асноўныя накірункі дзейнасці музея

Асноўныя накiрункi дзейнасцi   музея

даследаванне гісторыі ўстановы, вёскі;

вывучэнне жыцця і дзейнасці вядомых землякоў;

збор этнаграфічных і фальклорных матэрыялаў;

папаўненне экспазіцыі музея;

сустрэчы з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, перадавікамі вытворчасці

 

 

- правядзенне культурна-асветніцкай дзейнасці сярод вучняў і насельніцтва;

 - даследаванне дзейнасці і творчай спадчыны выдатных, але малавядомых дзеячаў нашай мінуўшчыны;

- урокі з элементамі краязнаўства;

- турысцка-краязнаўчыя экскурсіі;

- навукова-пошукавыя экспедыцыі, паходы;

- навукова-даследчая дзейнасць;

-  музейныя ўрокі;

- заняткі ў гуртках, на факультатывах.

Адукацыйная дзейнасць

 • Арганізацыя музейных урокаў у адпаведнасці з тэматычнымі планамі

 • Правядзенне конкурсаў пошукава- даследчых работ

 • Удзел у раённых, абласных і рэспубліканскіх конкурсах творчых  работ

 • Арганізацыя ўрокаў  Мужнасці

 • Арганізацыя абзорных і тэматычных экскурсій  у музеі

 Пошукава-даследчая  дзейнасць

 • Стварэнне стэнда "залессе ў гады ВАв"

 • Стварэнне буклетаў аб нашай вёсцы, школе і музеі.

 • Традыцыйныя юбілеі  школы

 • Сустрэчы з ветэранамі і ўдзельнікамі войн, з вядомымі землякамі, журналістамі,  з выпускнікамі школы

 • Перапіска і супрацоўніцтва з ветэранамі войн,  краязнаўчых музеяў, з  вайскоўцамі,  з дзеячамі культуры

Культурна-досугавая дзейнасць

 • Арганізацыя  выставы работ таленавітых вучняў школы

 • Арганізацыя  фотаконкурсаў пра родны край 

 • Арганізацыя месячніка ваенна-патрыятычнай работы;

 • Тэматычныя вечары, прысвечаныя  каляндарна-народным, нацыянальным  і дзяржаўным  святам

 • Прагляд кіно- і відэастужак патрыятычнай тэматыкі

 • Традыцыйнае свята "Вечар сустрэчы з выпускнікамі"

 • Заняткі  ў гісторыка-краязнаўчым гуртку "Юны экскурсавод"

Грамадска карысная працоўная дзейнасць

 • Працоўныя дэсанты да ветэранаў вайны і працы

 • Дагляд за помнікам і абеліскам, загінуўшым у Вялікай Айчыннай вайне 

Інфармацыйна-камунікацыйная дзейнасць

 • Удзел у конкурсах школьных музеяў

 • Стварэнне сайта пра школьны музей "Віртуальны школьны музей"   і яго публікацыя ў Інтэрнэце 

 • Супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады і Савета ветэранаў сельскага савета

 • Абмен вопытам: публікацыі, удзел на выставах-кірмашах, у інавацыйных праектах

 • Правядзенне кансультацый па праблемах патрыятычнага выхавання

Основные направление музея

- исследование истории учреждения, деревни;

- изучение жизни и деятельности известных земляков;

- сбор этнографических и фольклорных материалов;

- пополнение экспозиции музея;

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, передовиками производства

- проведение культурно-просветительской деятельности среди учащихся и населения;

 - исследование деятельности и творческого наследия выдающихся, но малоизвестных деятелей нашего прошлого;

- уроки с элементами краеведения;

- туристско-краеведческие экскурсии;

- научно-поисковые экспедиции, походы;

- научно-исследовательская деятельность;

- музейные уроки;

- занятия в кружках, на факультативах.

     Образовательная деятельность

Организация музейных уроков в соответствии с тематическими планами

Проведение конкурсов поисково-исследовательских работ

Участие в районных, областных и республиканских конкурсах творческих работ

Организация уроков мужества

Организация обзорных и тематических экскурсий в музеи

Поисково-исследовательская деятельность

Создание стенда " Залесье в годы ВОВ"

Создание буклетов о нашей деревне, школе и музее.

Традиционные юбилеи школы

Встречи с ветеранами и участниками войн, с известными земляками, журналистами, с выпускниками школы

Переписка и сотрудничество с ветеранами войн, краеведческих музеев, с военными, с деятелями культуры

     Культурно-досуговая деятельность

Организация выставки работ талантливых учеников школы

Организация фотоконкурсов о родном крае 

Организация месячника военно-патриотической работы;

Тематические вечера, посвященные календарно-народным, национальным и государственным праздникам

Просмотр кино - и видеопленок патриотической тематики

Традиционный праздник " Вечер встречи с выпускниками"

Занятия в историко-краеведческом кружке "Юный экскурсовод"

     Общественно полезная трудовая деятельность

Трудовые десанты к ветеранам войны и труда

Досмотр за памятником и обелиском, погибшим в Великой Отечественной войне

     Информационно-коммуникационная деятельность

Участие в конкурсах школьных музеев

Создание сайта о школьном музее "виртуальный школьный музей" и его публикация в Интернете 

Сотрудничество с представителями власти и Совета ветеранов сельского совета

Обмен опытом: публикации, участие на выставках-ярмарках, в инновационных проектах

Направления деятельности

     Совет музея включился в туристско-краеведческую экспедицию “Наш край“, выбрал направлением своей деятельности поисково-исследовательскую работу по истории Залесья и школы, популяризацию краеведения и туризма. Собраны материалы по жизни и творчеству М. К. Огинского, истории Залесья в годы I и II мировых войн.

Экспонаты

     Экспозиция музея создана на основании музейных предметов из собственных фондов. На 1 января 2016 года в музее насчитывалось 233 экспонатов, в т. ч. 182 –основного фонда. Наибольший интерес в посетителей вызывают древние прылады работы, кости мамонта. Площадь музея составляет 48 м2 .

Место для текста

The main directions of work

-discovery of establishment s history

- research of famous people life

- gathering of folkloristic and ethnographic material

-appending of museum exhibit

-meetings with veterans of the World War

- realization of cultural and educational activity between students and population

- lessons with home science elements

- touristically-natural regional excursions

- scientific-research expeditions

- scientific-research activity

- museum studies- facultative studies

    Educational activity

-organization of museum studies

-holding of a competitive tender of research effort

-taking part in regional and republic competition of creative work

-organization of themed tour in the museum

   Research activity

-formation of mount «Zalesse during The World War»

-formation of brochure about our country, school, museum

-traditional anniversaries of school

-meetings with veterans, famous countrymen, journalists, school leavers

-typing with veterans, local history

museum, military men, cultural figures

   Leisure activities

-organization exhibits of talents students

-organization photo competition about native region

-organization month of patriotic activity

-themed night on the occasion of national and public holidays

-viewing of patriotic films

-activities in regional history study group «Young guide»

   Socially beneficial activities

-working group to veterans of war

-keeping monument of war dead

   Communication activity

-taking part in competition of school museums

-collaboration with public authority

-sharing experiences: publications, taking part in trade shows, innovative projects

свернуть