РУС БЕЛ ENG

Выкарыстанне музея ў адукацыйным працэсе

Выкарыстанне музея ў адукацыйным працэсе

   Наш музей – сапраўдная скарбніца для правядзення заняткаў. Тут праводзяцца тэматычныя ўрокі не толькі па беларускай літаратуры і мове, але і па гісторыі, грамадазнаўству, выхаваўчыя гадзіны, піянерскія зборы, конкурсы чытальнікаў, канферэнцыі, завочныя падарожжы, інфармацыйныя гадзіны.

    Усе мерапрыемствы, звязаныя з дзейнасцю музея, праводзяцца ў залежнасці ад узроставых асаблівасцей вучняў. Так вучні малодшых класаў пачынаюць сваё знаёмства з музеем з агляднай экскурсіі. Тут яны знаёмяцца з жыццём, традыцыямі, побытам і звычаямі сваіх продкаў.

       Навучэнцаў сярэдняга і старэйшага звяна больш цікавяць экспазіцыі аддзела гісторыі. Вучні каля гэтых экспазіцый знаёмяцца з гісторыяй паходжання назваў вёсак на тэрыторыі сельскага Савета, знаёмяцца з гісторыяй школы, даведваюцца аб жыцці і барацьбе аднавяскоўцаў у гады Першай сусветнай, ВАВ.

     Работа музея не абмяжоўваецца правядзннем экскурсій. Таксама ў музеі праходзяць урокі па гісторыі Беларусі, беларускай літаратуры і мове.

    Традыцыйным стала правядзенне урокаў Мужнасці ў гонар Дня Перамогі, гадавіне вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

  Прадаўжаецца работа па папаўненню музейнага фонду новымі экспанатамі і матэрыяламі

Using museum in educational process.

    Our museum is a true treasury for our lessons. There are take place such activities as Belarussian language and literature, history and social studies, form-classes, reading contests, conferences, information sessions.

    All actions in the museum depend on age peculiarities of our students. So primary students start there knowing with observation excursion. Here they can see over traditions, way of life and customs of their forbears.

   Middle school students and senior pupils are interested in historical expositions. The students can see over the provenance of the country s names on the territory of Zalesse council, the history of school, also can find out about life and battles of their fellow villagers during the First World War.

   There are no only excursions in our museum. There are also take place history lessons, Belarussian language and literature.

   We continue to enrich our museum with new materials and exhibit items.

 

Использование музея в образовательном процессе

    Наш музей - настоящее богатство для проведения занятий. Здесь проводятся тематические уроки не только по белорусской литературе и языку, но и по истории, обществоведению, воспитательные часы, пионерские сборы, конкурсы чтецов, конференции, заочные путешествия, информационные часы.

    Все мероприятия, связанные с деятельностью музея, проводятся в зависимости от возрастных особенностей учащихся. Так ученики младших классов начинают свое знакомство с музеем с обзорной экскурсии. Здесь они знакомятся с жизнью, традициями, бытом и обычаями своих предков.

   Учащихся среднего и старшего звена больше интересуют экспозиции отдела истории. Ученики возле этих экспозиций знакомятся с историей происхождения названий деревень на территории сельского совета, знакомятся с историей школы, узнают о жизни и борьбе односельчан в годы Первой мировой, ВОВ.

   Работа музея не ограничивается проведением экскурсий. Также в музее проходят уроки по истории Беларуси, белорусской литературе и языку.

   Традиционным стало проведение уроков мужества в честь Дня Победы, годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

   Продолжается работа по пополнению музейного фонда новыми экспонатами и материалами.

 

 

 
свернуть