РУС БЕЛ ENG

Гісторыя стварэння краязнаўчага музея

Гісторыя стварэння краязнаўчага музея

Гісторыя стварэння музея

     Гісторыя музея бярэ свій пачатак у далёкіх ужо 1980-х гадах, калі на трэцім паверсе школы быў створаны “ Куток баявой славы”. Актыўна работа па стварэнню музея праводзілась у часы кіраўніцтва школай Міхалкоўскім К.А. і Рабцавым П.А., якія ўнеслі новыя задумкі, ідэі ў фазу стварэння музея. Адкрыты музей быў у 1995 годзе, калі гэта справа была даручана мясцоваму краязнаўцу , Чалавеку з вялікай літары Багдановіч Марыі Іванаўне.

На працягу ўсёй сваёй дзейнасці галоўнымі задачамі музея былі: 1. патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення; 2. забяспячэнне захаванасці каштоўнасцей гісторыі, культуры, прыроды; 3. пашырэнне ведаў пра значныя падзеі мінуўшчыны і сучаснасці.

   У 2000-х гадах на базе музея працавалі гурткі “Музеязнаўства”, “Юных экскурсаводаў”. Штогод гісторыка-краязнаўчы музей школы прымае да паўтысячы наведвальнікаў. Яго гасцямі былі жыхары розных куткоў Беларусі, Францыі, Літвы, Латвіі, Польшчы, Расіі. Сярод іх паэтыі пісьменнікі – Бутэвіч Ан., Ул. Арлоў, В.Шніп, Д. Бічэль, П. Савоська, М. Казлоўскі, В. Скарабагаты, археолаг Калядзінска Л., Мірыам Паўлоўская і інш.

Накірункі дзейнасці

   Савет музея ўключыўся ў турысцка-краязнаўчую экспедыцыю “ Наш край “, выбраў накірункам сваёй дзейнасці пошукава-даследчую работу па гісторыі Залесся і школы, папулярызацыю краязнаўства і турызму. Сабраны матэрыялы па жыццю і творчасці М.К.Агінскага, гісторыі Залесся ў гады І і ІІ Сусветных войнаў.

Экспанаты

   Экспазіцыя музея створана на падставе музейных прадметаў з уласных фондаў. На 1 студзеня 2016 года у музеі налічвалася 233 экспанатаў, у т.л. 182 –асноўнака фонду. Найбольшую цікавасцьу наведвальнікаў выклікаюць старажытныя праылады працы, косці маманта. Плошча музея складае 48 м2 .

Асноўныя формы работы ў музеі

 

  • экскурсіі;
  • папаўненне фондаў музея;
  • тэматычныя вечарыны
  • віктарыны
  • сустрэчы з славутымі землякамі
  • ветэранамі ВАв і працы, выпускнікамі;
  • музейныя ўрокі;

The history of the museum

     The history of the museum begins in the 1980s, when the "Corner of military glory" was created on the third floor of the school. Active work in creating of the museum was carried out in the days of school leadership Mikhalkousky KA and Rabtsau PA, which introduced new ideas of creating a museum. The museum was opened in 1995 when the case was entrusted to local historian, a person with a capital letter Bagdanovich Mariya Ivanauna.

During its work the main goals the museum were: 1. patriotic education of the younger generation; 2. preservation of the history values, culture and nature; 3. improved knowledge of the significant events of the past and the present.

In the 2000s on the basis of the museum worked clubs "Museology", "Young tour guides." Every year local history museum of our school accepts up to five hundred visitors. His guests were residents from different parts of Belarus, France, Latvia, Lithuania, Poland and Russia. Among them writers and poets – A. Butevich, U. Arlou, V. Shnip, D. Bichel, P. Savoska, M. Kozlousky, B. Skarabahaty archaeologist Kalyadzinska L., Miriam Paulouskaya and others.

Activities

      The Museum Council was involved in the tourist and local history expedition "Our Land", chose the direction of the activity of prospecting and research work on the history of Zalesse and school and popularization of the local history and tourism. Collected materials about M.K.Aginsky life and work, the history of Zalesse during I and II World Wars.

Exhibits

       The exposition of the museum was created on the basis of museum objects from its own funds. On January 1, 2016 at the museum, there were 233 exhibits, including 182 - Basic Fund. The greatest interest among visitors is ancient tools, mammoth bone. Museum area is 48 m2

The main forms of work in the museum

· excursions

· replenishment of the museum

· thematic parties

· quizzes

· meetings with famous countrymen

· veterans of the Great Patriotic War and labor, graduates

 museum lessons

История создания музея

      История музея берет свое начало в далеких уже 1980-х годах, когда на третьем этаже школы был создан “ уголок боевой славы”. Активная работа по созданию музея проводилась во времена руководства школой Михалковским К. А. и Рябцевым П. А., которые внесли новые задумки, идеи в фазу создания музея. Открыт музей был в 1995 году, когда это дело было поручено местному краеведу , человеку с большой буквы Богданович Марии Ивановне.

На протяжении всей своей деятельности главными задачами музея были: 1. патриотическое воспитание подрастающего поколения; 2. обеспечение сохранности ценностей истории, культуры, природы; 3. расширение знаний о значимых событиях прошлого и настоящего.

      В 2000-х годах на базе музея работали кружки "Музееведение",”Юных экскурсоводов". Ежегодно историко-краеведческий музей школы принимает до полутысячи посетителей. Его гостями были жители разных уголков Беларуси, Франции, Литвы, Латвии, Польши, России. Среди них поэты писатели-Бутевич Ан., Вл. Орлов, В. Шнип, Д. Бичель, П. Савоська, М. Козловский, В. Скоробогатый, археолог Колядинска л., Мириам Павловская и др.

 

Направления деятельности

       Совет музея включился в туристско-краеведческую экспедицию “ Наш край “, выбрал направлением своей деятельности поисково-исследовательскую работу по истории Залесья и школы, популяризацию краеведения и туризма. Собраны материалы по жизни и творчеству М. К. Огинского, истории Залесья в годы и мировых войн.

 

Экспонаты

       Экспозиция музея создана на основании музейных предметов из собственных фондов. На 1 января 2016 года в музее насчитывалось 233 экспонатов, в т. ч. 182 –основнака фонда. Наибольший интересв посетителей вызывают древние проылады работы, кости мамонта. Площадь музея составляет 48 м2 .

 

Основные формы работы в музее

экскурсии;

пополнение фондов музея;

тематические вечеринки

викторины

встречи с знаменитыми земляками

ветеранами ВОВ и труда, выпускниками;

музейные уроки

Раздзелы экспазіцыі

 

 

свернуть