РУС БЕЛ ENG

Змест экспазіцыі

Змест экспазіцыі

Сваю частку адметнасці краю дэманструе экспазіцыйны раздзел “Хата – сусвет беларуса”, які аднаўляе жыццё і побыт нашых продкаў. Тут сабраны жаночае і мужчынскае адзенне, вышываныя рушнікі, настольніцы, прасціны, саматканыя коўдры, посуд, мэбля, прылады працы. Тут наведвальнікам ёсць магчымасць зразумець пэўныя побытавыя, сямейныя традыцыі. Для таго, каб скласці цэласнае ўяўленне пра культуру і быт рэгіёна, прапануюцца экспанаты пра народныя промыслы і рамёствы, штодзённае жыццё сялян.

     Па экспазіцыі “Гісторыя школы” можна прасачыць станаўленне і развіццё адукацыі ад XIX ст. да нашых дзён у вёсцы Залессе і ў мікрараёне школы. Тут у храналагічным парадку паказана з’яўленне і далейшае развіццё школьнай адукацыі, а таксама дасягненні сучаснай школы.

      Адна з найбуйнейшых экспазіцый “Залессе ў гады Вялікай Айчыннай вайны” знаёміць наведвальнікаў з ветэранамі і ўдзельнікамі ВАВ, салдацкімі ўдовамі, жыхарамі вёскі загінуўшымі ў гады вайны. Змест гэтай экспазіцыі дапаўняюць узнагароды, копіі і арыгіналы дакументаў ветэранаў ВАВ, салдацкія рэчы.

Content of exhibit

     Its part of the attractions of the edge shows the exposition section "Home - Belarusian universe", which restores life our ancestors. Here you can find women's and men's clothing, embroidered towels, sheets, blankets, dishes, furniture, tools. Here, visitors have the opportunity to understand certain household, family traditions. To create a holistic view of the culture and traditions of the region, offers exhibits of folk arts and crafts, daily life of peasants.

    Exposure "School History" can be traced to the emergence and development of education from the XIX century to the present day in the village Zalessse. Here, in chronological order shows the emergence and further development of school education, as well as the achievements of modern school.

    One of the largest expositions "Zalesse during the Great Patriotic War" introduces visitors to the veterans and participants of the Great Patriotic War, war widows, villagers who died during the war. The content of the exhibition is complemented by awards, copies and originals of documents of veterans, soldiers' belongings.

 

Основные разделы экспозиции

     Свою часть особенности края демонстрирует экспозиционный раздел” Хата – Вселенная белоруса", который восстанавливает жизнь и быт наших предков. Здесь собраны женская и мужская одежда, расшиты полотенца, настольницы, простыни, самотканые одеяла, посуда, мебель, орудия труда. Здесь посетителям есть возможность понять определенные бытовые, семейные традиции. Для того, чтобы составить целостное представление о культуре и быт региона, предлагаются экспонаты о народных промыслах и ремеслах, повседневной жизни крестьян.

     По экспозиции "История школы" можно проследить становление и развитие образования от XIX в. до наших дней в деревне Залесье и в микрорайоне школы. Здесь в хронологическом порядке показано появление и дальнейшее развитие школьного образования, а также достижения современной школы.

     Одна из крупнейших экспозиций “Залесье в годы Великой Отечественной войны” знакомит посетителей с ветеранами и участниками ВОВ, солдатскими вдовами, жителями деревни погибшими в годы войны. Содержание этой экспозиции дополняют награды, копии и оригиналы документов ветеранов ВОВ, солдатские вещи.

Древнее Залесье;

М. К. Огинский;

На перекрестке дорог и событий;

Залесье в годы ВОВ;

Этногофический;

Судьбой связанные с Залессем;

История школы

свернуть