РУС БЕЛ ENG

Оцифровка музея

Оцифровка музея

Машынка швейная - тэхнічная прылада для злучэння і аздаблення матэрыялаў метадам шыцця. Швейны я машыны прымяняюцца ў швейнай , трыкатажнай, абутковай і іншых галінах лёгкай прамысловасці, а таксама ў побыце .

Машинка швейная – техническое устройство для соединения и отделки материалов методом шитья . Швейные машины применяются в швейной, трикотажной, обувной и других отраслях лёгкой промышленности, а также в быту.

Sewing - technical device for joining and finishing materials sewing method. Sewing machines are used for sewing, knitting, footwear and other light industries, as well as in everyday life

 

Патэфон – механічная прылада для прайгравання граммофонных пласцінак, пераносная версія грамафона. У адрозненне ад грамафона, у патэфона рупар маленькі і ўбудаваны ў корпус, сам аппарат скампанаваны ў выглядзе валізкі, пераносіцца у зашпіленым выглядзе за спецыяльную ручку.

Патефон - механическое устройство для проигрывания граммофонных пластинок , переносная версия граммофона. В отличие от граммофона, у патефона рупор маленький и встроен в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика, переносится в застёгнутом виде за специальную ручку

Gramophone - mechanical device for playing phonograph records, a portable version of the phonograph. In contrast to the gramophone, gramophone horn in a small and integrated into the housing, the unit itself is configured as a suitcase, carried in zipped form of a special pen

 

Крэсла канца 19 пачатку 20ст. Прызначалася для сядзення аднаго чалавека, са спінкай і сядзеннем.

Стул конца 19 начала 20 в. Предназначался для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем.

The chair of the late 19 th and early 20 th century was intended to seat one person, with back and seat.

 

 

Збан – шырокі да долу круглявы посуд з ручкай. Вырабляецца з керамікі (традыцыйна), шкла, металу, пластмасы. Выкарыстоўваецца для падачы і захоўвання вады і напояў і іншых мэтаў.Гліняны посуд для захоўвання малака і малочных прадуктаў.

Кувши́н — широкий книзу округлый сосуд с горлышком и ручкой. Изготавливается из керамики (традиционно), стекла, металла, пластмассы. Используется для подачи и хранения воды и напитков и других целей.

Pitcher - wide rounded down the vessel with the neck and the handle. It is made of ceramic (traditionally), glass, metal, plastic. Used for feeding and storing water and beverages, and other purposes.

 

Карыта драўлянае – вялікі адкрыты даўгаваты посуд з округлёнными сценкамі, прызначаны для мыцця бялізны, кармлення жывёлы і для іншых хатніх патрэб. Бывае драўлянае, ацынкаванае.Карытападобная пасудзіна з шырокім адкрытым верхам.

Корыто деревянное - большой открытый продолговатый сосуд с округлёнными стенками, предназначенный для стирки белья, кормления скота и для других домашних надобностей. Бывает деревянное, оцинкованное .

Wooden trough - a large open oblong vessel with rounded walls, designed for washing clothes, feeding the animals and for other domestic purposes. Sometimes wood, galvanized.

 

Ручнік расшыты, даматканы прадмет народнай культуры першай паловы 20 ст.Кавалаак тканіны абрадавага,дэкаратыўнага і ўтылітарнага прызначэння.

Ручник – расшитое, домотканое полотенце, предмет народной культуры первой половины 20 века

Towel - embroidered, homespun towel, a subject of popular culture first half of the 20th century

 

Прас вугольны - прылада для разгладжвання тканіны, складаецца з двух частак. Верхняя адкрываецца, каб заправіць корпус вуглямі.

Утюг угловой - устройство для разглаживания ткани, состоит из двух частей. Верхняя открывается, чтобы заправить корпус углями.

 Iron corner - a device for smoothing the fabric is composed of two parts. Top opens to refuel case with coals.

 

Самавар - пасудзіна для кіпячэння вады і прыгатавання гарбаты.

Самовар – метолический сосуд для кипячения воды и приготовления чая.

Samovar - a vessel for boiling water and making tea.

 

Верацяно – прылада для ручнога прадзення лену, воўны, крыху завостранная конусападобная палачка.

Веретено - устройство для ручной пряжи льна, шерсти немного заостренная конусообразная палочка

Spindle–manual device flax yarn, wool slightly pointed cone-shaped stick

 

Падкова – дугападобная пласціна, прыбіваецца пад конскія капыты.

Подкова - дугоподобная пластина, прибивается под копыта.

Horseshoe –an arc-like plate nailed under the hoof.

 

Школьны званок - прылада, якую выкарыстоўваюць у школах для падачы сігналу аб пачатку і канцы ўрока.

Школьный звонок — устройство, которое используют в школах для подачи сигнала о начале и конце урока.

 A school bell is a device used in schools to signal the beginning and end of a lesson.

 

Габэляк – сталярная прылада для апрацоўкі дрэва.Стругальны дрэваапрацоўчы інструмент.

Рубанок - столярный инструмент для обработки дерева.

Planer -a carpentry tool for woodworking.

 

Таўкач – тоўстая драўляная палка з паўкруглымі канцамі, якой таўкуць што-небудзь.

Пестик - толстая деревянная палка с полукруглыми концами, которой толкут чтонибудь.

Pestle is a thick wooden stick with semicircular ends, which is pushed by something.

 

Маслабойка – пасуда для збівання масла.Бандарны выраб, пасудзіна для збівання масла.

Маслобойка - посуда для сбивания масла.

Churns - utensils for churning butter.

 

Калаўрот 19 першай паловы 20 ст. Прылада для механізаванага прадзення лёну і воўны ў хатніх умовах.

Прялка 19 первой половины 20 в. Устройство для механизированного прядения льна и шерсти в домашних условиях.

Distaff 19 the first half of 20 digits Device for mechanized spinning flax and wool in household.

 

Берда - ткацкая прылада, што служыць для прыбівання ўтку ў кроснах.

Берда-ткацкое устройство, с

лужащее для прибивания утку в кроснах.

Berda-weaving device, serving for nailing the duck in the strings.

 

Стол – від мэблі, шырокая дошка - стальніца круглая на 4 ножках.Прыстасаванне для прыняцця ежы.

Стол - вид мебели, широкая доска- стольница круглая на 4 ножках.

The table is a type of furniture, a wide steel rectangular board with 4 legs.

  •  

Лампа керасінавая – прылада для асвятлення памяшкання.

Лампа керосиновая - устройство для освещения помещения.

Kerosene lamp - a device for lighting a room.

 

Зуб маманта.

Зуб мамонта

A mammoth's tooth

 

Ступа – вялікая прылада для памолу зерня на крупы.

Ступа - большое

 устройство для помола зерна на крупу.

Stupa - a large device for grinding grain into crops.

 

Штык ад нямецкай вінтоўкі падчас Першай сусветнай вайны.

Штык от немецкой винтовки во время Первой мировой войны.

 Bayonet from a German rifle during world war I

 

Грэбень драўляны для апрацоўкі лёну 19- першай паловы 20ст. Прылада для часанн льнянога валакна

Гребень деревянный для обработки льна 19 – первой половины 20 в.

Comb wooden for processing flax 19-the first half of 20th century

 

Жорны каменныя колы, выкарыстоўваюцца для памолу зерняў у муку.

Жернова - мельничные каменные круги, служащие для размола зёрен в муку.

Millstone - millstone circles, serving for grinding grain into flour.

 

 Форма школьная(хл.80-е гады 20 ст.

Форма школьная(мал.80-е годы 20 в.

School uniform( boys) 1980  s of the 20 th century

School uniform( girls) 1980 s of the 20 th century

 

 

Бівень маманта  (фрагмент)

Бивень маманта ( фрагмент)

Tusk of mammoth ( fragment)

 

 Льномялка 20-30-е гг. 20 в.

Льнамялка 20-30-ыягг 20 ст. Прылада для апрацоўкі ільняной ці канаплянай трасты

Devise for creasing linen 20-30s of the 20 century

 

Трепало – деревянное устройство (тонкая дощечка с ручкой) для очистки льняного волокна.

Трапло – драўляная прылада (тонкая дошчачка з ручкай) для ачышчэння (трапання) льнянога валакна ад кастрыцы.

Yap – dravlyannaya device for cleaning the flax fibers. A thinplate.

 

Сукала – прылада для намотвання нітак на цэўкі.

Сукало - устройство для намотки нитей на бобину.

Sukala - a device for winding yarn on a bobbin.

 

Цэп першай паловы 20 стагоддзя. Ручная сельскагаспадарчая прылада для абмалоту збожжа ад каласоў.

Цеп первой половины 20 века. Ручное сельскохозяйственное орудие для обмолота зерна от колосьев.

Beater of the first half of the 20th century. Manual agricultural tool for threshing grain from ears. 

 

Кораб – емістасць для захоўвання сыпучых прадуктаў, сплеценая з саломы.Емістасць для захоўвання і пераноскі сыпучых прадметаў.

Короб - емкость для хранения сыпучих продуктов, сплетенная из соломы.

Box - a container for storing bulk Products woven from straw.

 

Посцілка - даматканае покрыва прызначанае для пакрыцця чаго-небудзь.Тканы выраб , прызначаны для ўпрыгожвання і ўцяплення жылля.

Постилка – домотканое покрывало предназначенное для покрытия чего-либо.

Decor - homespun cover designed to cover anything

 

 

Тэлевізар "Неман" 1964 г.

Телевизор "Неман" 1964 г.

TV "Neman" 1964 

 

 Падстаканнік 2-ая палова 20 в.

Подстаканник 2-ая половина 20 ст.

Glass-holder the 2 nd half of the 20 century

 

 

свернуть