РУС БЕЛ ENG

Характарыстыка музея

Характарыстыка музея

Школьны краязнаўчы музей быў адкрыты ў 1995 годзе. Ініцыятарам стварэння музея, пры актыўнай падтрымцы адміністрацыі школы, была М.І. Багдановіч, старэйшая піянерважатая, мясцовы краявед. У цяперашні час кіраўніком музея з'яўляецца А.А. Міхалкоўскі.

Задача работы музея: захаванне роднай культуры і мовы, асэнсаванне гісторыі, спадчыны, выхаванне нацыянальнай самасвядомасці і годнасці. 

Мэта работы музея: абудзіць цікавасць да роднага краю, да малой Радзімы, выклікаць гонар за сваіх землякоў, даказаць, што нам ёсць чым ганарыцца.

         Усе экскурсіі нязменна пачынаюцца з кутка, у якім сабраны матэрыялы старажытнасці . Тут сабраны  дакументы даўнейшых часоў, рэчы сялянскага побыту мінулых стагоддзяў, якія цудам захаваліся. У нашым музеі вы пачуеце легенды пра маёнтак Агінскіх, пра таямніцы з'яўлення знакамітага паланеза, гукі якога некалі чароўна луналі над Залескай зямлёй.

     У музеі знаходзіцца каля 300 экспанатаў асноўнага і дапаможнага фондаў. Іх колькасць пастаянна павялічваецца дзякуючы намаганням вучняў, настаўнікаў,бацькоў.

    Наш музей з’яўляецца цэнтрам краязнаўчага руху ўсяго Залескага сельскага савета. 

Школьны музей — памочнік настаўніку:

— шырокае выкарыстанне матэрыялаў музея садзейнічае павышэнню цікавасці вучняў да гісторыі роднага краю, актывізуе ўвесь вучэбны працэс;

— краязнаўчая работа садзейнічае ўстанаўленню сувязі паміж прадметамі: літаратурай, гісторыяй, геаграфіяй, біялогіяй, працай;

— краязнаўчая работа дапамагае разгарнуць у школе рух да масавага ўдзелу вучняў у турызме;

— музейныя экспанаты выкарыстоўваюцца ў якасці наглядных дапаможнікаў на ўроках.

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

   The main features of the museum.

        The school museum was founded in 1995. M.I. Bogdanovich, the local history expert, was the initiator of the creation of this museum, the school administration strongly supports this idea. At this moment A.A. Mihalkovskii is the administrator of the museum.

The aim of the museum is to keep our native culture and language, to make sense of our history, motherland, to educate consciousness and value.

The purpose of the museum is to inspire the interest to your own region, to small motherland, to stimulate the proud for your countryman, to prove that we have a lot to be proud of.

         There are many ancient materials and all excursions begin from this place. There are documents of ancient times, the things of farm way of life in the past centuries. In our museum you can hear the legends about Oginski country estate, about mystical appearance of famous polonaise, the sounds which covered the land in Zalesse.

         300 artifacts of basic and additional fund is situated in our museum.

         The students, parents and teachers help to redund the quantity of exhibit items. Our museum is the centre of the regional natural history movement in Zalesse.

The school museum is assistant for the teacher:

- using museum s materials help to promote interest to history of native region, activate all educational process

- help to recover connection between such activities as literature, history, geography, biology and Handicraft

- regional natural history help to engage our pupils to tourist movement

- exhibit items using as demonstrativeness on our lessons

Характеристика музея

     Школьный краеведческий музей был открыт в 1995 году. Инициатором создания музея, при активной поддержке администрации школы, была М. И. Богданович, старшая пионервожатая, местный краевед. В настоящее время руководителем музея является А. А. Михалковский.

Задача работы музея: сохранение родной культуры и языка, осмысление истории, наследия, воспитание национального самосознания и достоинства. 

Цель работы музея: пробудить интерес к родному краю, к малой родине, вызвать гордость за своих земляков, доказать, что нам есть чем гордиться.

      Все экскурсии неизменно начинаются с уголка, в котором собраны материалы древности . Здесь собраны документы давних времен, вещи крестьянского быта прошлых веков, которые чудом сохранились. В нашем музее вы услышите легенды о поместье Огинских, о тайнах появления знаменитого полонеза, звуки которого некогда волшебно развевались над Залесской землей.

      В музее находится около 300 экспонатов основного и вспомогательного фондов. Их количество постоянно увеличивается благодаря усилиям учеников,учителей, родителей.

      Наш музей является центром краеведческого движения всего Залесского сельского совета. 

Школьный музей-помощник учителю:

- широкое использование материалов музея способствует повышению интереса учащихся к истории родного края, активизирует весь учебный процесс;

- краеведческая работа содействует установлению связи между предметами: литературой, историей, географией, биологией, работой;

- краеведческая работа помогает развернуть в школе движение к массовому участию учащихся в туризме;

- музейные экспонаты используются в качестве наглядных пособий на уроках.

свернуть